Obowiązek informacyjny
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego Sklep.hager.com.pl jest Hager Polonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gałczyńskiego 23, 52-214 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000063518, NIP: 899-23-90-800, REGON: 93214156100000 (dalej: „Spółka”).
Dane kontaktowe Spółki: tel.71 3687166, adres e-mail biuro@hager.com.pl. 
2.    W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się skontaktować pod adresem email: iod@hager.com.pl.
3.    Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 
–    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w portalu www.sklep.hager.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
–    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
–    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
–    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką. 
5.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6.    Odbiorcami danych osobowych będą:
– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu sklep.hager.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
– podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
– DotPay –  podmioty świadczące usługi płatności on-line.
7.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.